Tourism Packages
Tourism Packages

KHAMARIYA TO DHANWANTRI NAGAR

Route Details: KHAMARIYA TO DHANWANTRI NAGAR

S.No Location Timings
1 GHANA 15:48:00
2 KHAMARIYA 15:56:00
3 KHAMARIYA FACTORY 15:59:00
4 KHAMARIYA PETROL PUMP 16:10:00
5 RANJHI 16:12:00
6 VEHICLE TIRAHA 16:14:00
7 JABALPUR ENGINEERING COLLEGE 16:16:00
8 GOKALPUR 16:18:00
9 VEHICLE TURNING 16:19:00
10 SATPULA TIRAHA 16:21:00
11 CHUNGI CHOWKI 16:23:00
12 KANCHGHAR 16:24:00
13 BAI KA BAGEECHA 16:27:00
14 GHAMAPUR 16:29:00
15 RAILWAY PLATFORM NUMBER 4 16:31:00
16 JABALPUR COLLECTORATE 16:33:00
17 GHANTA GHAR 16:34:00
18 NAUDRA BRIDGE 16:37:00
19 NAGAR NIGAM 16:38:00
20 NAGAR NIGAM BUS STAND 16:39:00
21 SHASTRI BRIDGE 16:41:00
22 CHHOTI LINE PHATAK 16:44:00
23 MAHANADDA 16:46:00
24 MADAN MAHAL 16:48:00
25 PREM NAGAR 16:50:00
26 L.I.C 16:51:00
27 SHARDA CHOWK 16:52:00
28 SOOPATAL 16:53:00
29 DEVTAL 16:54:00
30 TRIPURI CHOWK 16:56:00
31 MEDICAL 16:58:00
32 DHANWANTRI CHOWK 17:02:00
33 DHANWANTRI NAGAR 17:04:00
Ticket Booking