Tourism Packages
Tourism Packages

DHANWANTRI NAGAR TO KHAMARIYA

Route Details: DHANWANTRI NAGAR TO KHAMARIYA

S.No Location Timings
1 DHANWANTRI NAGAR 14:15:00
2 MEDICAL 14:19:00
3 TRIPURI CHOWK 14:24:00
4 DEVTAL 14:26:00
5 SOOPATAL 14:27:00
6 SHARDA CHOWK 14:28:00
7 L.I.C 14:29:00
8 PREM NAGAR 14:29:00
9 MADAN MAHAL 14:30:00
10 MAHANADDA 14:31:00
11 CHHOTI LINE PHATAK 14:32:00
12 SHASTRI BRIDGE 14:34:00
13 NAGAR NIGAM BUS STAND 14:36:00
14 NAGAR NIGAM 14:44:00
15 NAUDRA BRIDGE 14:48:00
16 GHANTA GHAR 14:51:00
17 JABALPUR COLLECTORATE 14:52:00
18 RAILWAY PLATFORM NUMBER 4 14:56:00
19 GHAMAPUR 15:02:00
20 BAI KA BAGEECHA 15:03:00
21 KANCHGHAR 15:05:00
22 CHUNGI CHOWKI 15:06:00
23 SATPULA TIRAHA 15:07:00
24 VEHICLE TURNING 15:11:00
25 GOKALPUR 15:12:00
26 JABALPUR ENGINEERING COLLEGE 15:13:00
27 VEHICLE TIRAHA 15:15:00
28 RANJHI 15:17:00
29 KHAMARIYA PETROL PUMP 15:21:00
30 KHAMARIYA FACTORY 15:23:00
31 KHAMARIYA 15:27:00
32 GHANA 15:35:00
Ticket Booking